Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου (www.icycling.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το iCycling.gr (εφεξής για λόγους συντομίας o Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης του Δικτυακού μας τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του iCycling.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του iCycling.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπο iCycling.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Για την περίπτωση που διαφημιζόμενη ή συνεργαζόμενη επιχείριση/οργανισμός χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε σκοπό περιεχόμενα του παρόντος ιστότοπου (μερική ή ολική αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή "φόρτωση" - μετάδοση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο) απαλείφοντας την ένδειξη προέλευσης του υλικού, τότε ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή οριστικής παύσης της συνεργασίας (αποδημοσίευση banners/links κ.α.) ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη τoυ Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Ο Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό του τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

Επίσης, οι γνώμες και απόψεις που περιέχονται στα άρθρα και κείμενα του παρόντα ιστότοπου και αφορούν γεγονότα, διοργανώσεις ή εμπορικά προϊόντα είναι ενυπόγραφες και προσωπικές και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δικαιούχος γι' αυτές και τη δημοσίευση τους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίρρησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπογράφοντα, ο οποίος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διατυπωμένης άποψης του.

Ημερολόγιο γεγονότων / Προκηρύξεις / Αποτελέσματα

Οι προκηρύξεις που εμφανίζονται στο ημερολόγιο γεγονότων του iCycling.gr αποτελούν ευθύνη του εκάστοτε διοργανωτή και σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη οι διαχειριστές/ιδιοκτήτες του παρόντα ιστότοπου για ανακριβή στοιχεία ή πληροφορίες που παρέχονται, καθώς δεν γίνεται κανένας έλεγχος εγκυρότητας σε αυτές. Το ίδιο ισχύει για τα αποτελέσματα αγώνων που μας αποστέλλουν οι διοργανωτές, τα οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Θέματα που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, πιθανό να οδηγήσουν σε απροειδοποίητη αλλαγή των όρων χρήσης του iCycling.gr -στην περίπτωση αυτή μπορείτε να διαβάσετε ξανά και εξ' ολοκλήρου τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς να σταματήσετε άμεσα τη χρήση του παρόντα ιστότοπου.